ویدیو های آموزشی

سقف های کاذب کی پلاس - زیرسازی نصب و بتونه کاری

دیوارهای جداکننده کی پلاس - زیر سازی نصب و بتونه کاری

دیوار های پوششی کی پلاس - زیرسازی نصب و بتونه کاری

چسب های کاشی کی پلاس - روش های صحیح ماله کشی