دیتیل های فنی DWG

ردیف توضیح فایل DWG PDF
سقف ثابت D112
1 اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (1) D-112-AW01
2 اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (2) D-112-AW02
3 اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپA (با براکت) D-112-AJ01
4 اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپA (با براکت) D-112-AJ02
5 اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 1 D-112-AL01
6 اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 2 D-112-AL02
7 اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز) D-112-AJ03
8 اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز) D-112-AJ04
9 اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز) D-112-AJ05
10 اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز) D-112-AJ06
11 اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (1) D-112-BW01
12 اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (2) D-112-BW02
13 اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپB (با براکت) D-112-BJ01
14 اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپB (با براکت) D-112-BJ02
15 اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 1 D-112-BL01
16 اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 2 D-112-BL02
17 اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز) D-112-BJ03
18 اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز) D-112-BJ04
19 اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز) D-112-BJ05
20 اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز) D-112-BJ06
21 اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی با خط سایه D-112-AW03
22 اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611 با خط سایه D-112-AW04
23 اتصال دیوار به سقف کاذب با جزئیات عایق بندی صوتی D-112-AW05
24 آویز ترکیبی 1 D-112-HG01
25 آویز ترکیبی 2 D-112-HG02
26 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (دارای کد حریق) D-112-EJ01
27 کتیبه تفکیک کننده فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب D-112-GM01
28 سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین 1 D-112-GF01
29 سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین 2 D-112-GF02
30 اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کی پلاس (لغزان) (1) D-112-AW06
31 اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کی پلاس (لغزان) (2) D-112-AW07
32 اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار بنایی (دارای خط سایه) D-112-AW08
33 سقف تزئینی- باکس گوشه (مقطع) D-112-D01
34 سقف تزئینی- باکس گوشه (نما) D-112-D02
35 سقف تزئینی- باکس گوشه D-112-D03
36 سقف تزئینی- باکس وسط D-112-D04
37 سقف تزئینی- باکس وسط D-112-D05
38 سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به باکس گوشه D-112-D06
39 سقف تزئینی- طرح حاشیه پله ای D-112-D07
40 سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به حاشیه پله ای D-112-D08
41 سقف تزئینی- طاق با نور مخفی D-112-D09
42 سقف تزئینی- طرح حاشیه با خط سایه D-112-D10
43 سقف تزئینی- باکس با تیغه های افقی D-112-D11
44 سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (1) D-112-D12
45 سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (2) D-112-D13
46 سقف تزئینی- سقف کنگره دار (1) D-112-D14
47 سقف تزئینی- سقف کنگره دار (2) D-112-D15
48 سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح خط سایه D-112-D16
49 سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح پله ای D-112-D17
50 سقف تزئینی- طرح برجسته پله ای D-112-D18
51 سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح برجسته پله ای D-112-D19
52 سقف تزئینی- باکس گوشه با نور مخفی D-112-D20
53 سقف تزئینی- اختلاف سطح با نور مخفی D-112-D21
54 سقف تزئینی- طرح نور مخفی با تیغه های افقی D-112-D22
55 سقف تزئینی- جزئیات نصب ریل پرده D-112-D23
56 سقف تزئینی- انواع کنسول D-112-D24
57 سقف تزئینی- سقف سینوسی D-112-D25
58 سقف تزئینی- سقف گنبدی D-112-D26
59 سقف تزئینی- سقف آرک دار D-112-D27
60 سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس 90 درجه D-112-D28
61 سقف تزئینی- طرح نور مخفی حاشیه با قوس های90 درجه D-112-D29
62 سقف تزئینی- اختلاف سطح با قوس S شکل D-112-D30
63 سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس کاو D-112-D31
64 سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح قوسی D-112-D32
65 جزئیات نصب دریچه بازدید D-112-GI01
66 جزئیات اجرای بازشوی دریچه تهویه در پیشانی سقف D-112-GI02
67 جزئیات نصب دریچه تهویه در پیشانی سقف D-112-GI03
68 جزئیات نصب دریچه تهویه سقفی (بدون برش سازه های سقفی)-1 D-112-GI04
69 جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-1 D-112-GI05
70 جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-2 D-112-GI06
71 جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-3 D-112-GI07
72 جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-2 D-112-GI08
سقف خود ایستا D131
73 سقف کاذب خود ایستای بدون کد حریق D-131-G01
74 سقف کاذب خود ایستا با کد حریق 30 دقیقه از پایین سقف کاذب D-131-G02
75 سقف کاذب خود ایستا با کد حریق 30 دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(A) D-131-G03
76 سقف کاذب خود ایستا با کد حریق 30 دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(B) D-131-G04
77 اتصال سازه سقفی به سازه تراز باربر D-131-G05
78 جزئیات نصب دریچه بازدید D-131-MI01
79 جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار D-131-MI02
80 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (تیپA ) D-131-EJ01
81 اتصال سقف کاذب خود ایستا به کتیبه باربر D-131-G06
82 اتصال سازه تراز باربر به دیوار بنایی یا خط سایه (تیپ A) D-131-G07
83 اتصال سازه سقفی به دیوار بنایی با خط سایه (تیپ A) D-131-G08
ردیف توضیح فایل DWG PDF
1 دیوار جداکننده ساده W111 W111-G
2 دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالاW112 W112-G
3 دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالاW115 W115-G
4 دیوار جداکننده تاسیساتیW116 W116-G
5 اتصال دیوار به سقف کاذب با مهار جمع شونده W-C-A01
6 اتصال دیوار به سقف کاذب با پیچ FN W-C-A02
7 افزایش طول استاد G-S-A01
8 جزئیات قاب بندی در محل نصب دریچه بازدید W-OI-A01
9 امتداد دیوار کی پلاس تا زیر سقف اصلی (بین دو سقف کاذب) W-C-A03
10 درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک W-EJ-A01
11 درز انقطاع با سازه V شکل W-EJ-A02
12 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان W-EJ-A03
13 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی W-C-A05
14 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (کاهش3db) W-C-A04
15 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W115 W-EJ-A04
16 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F30- W111 W-EJ-A05
17 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W112 W-EJ-A06
18 جزئیات نصب قوطی برق در ساختارهای دارای کد حریق W-EB-A01
19 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W112 W-C-A06
20 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W115 W-C-A07
21 اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا W-C-A08
22 اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از پایین W-C-A09
23 قرنیز سنگی توکار (دارای کد حریق) W-SB-A01
24 جزئیات نصب تاسیسات قائم 1 W-MI-A01
25 جزئیات نصب تاسیسات قائم 2 W-MI-A02
26 جزئیات نصب تاسیسات افقی W-MI-A03
27 جزئیات نصب سازه پشتیبان SP60 W-MI-A04
28 جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس ضخیم) و تاسیسات W-MI-A05
29 جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس کم ضخامت) و تاسیسات W-MI-A06
30 جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت ایرانی W-MI-A07
31 جزئیات نصب فلاش تانک توکارو توالت فرنگی دیواری W-MI-A08
32 اتصال دیوار به کف سازه ای W-F-A01
33 اتصال به کف (دیوار تک لایه با عایق رطوبتی کی پلاس) W-F-A02
34 اتصال به کف (دیوار دو لایه با عایق ایزوگام یا قیر و گونی) W-F-A03
35 جزئیات اجرایی قرنیز چوبی W-SB-A02
36 جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال با چسب) W-SB-A03
37 جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال کشویی) W-SB-A04
38 جزئیات نصب رادیاتور W-MI-A09
39 جزئیات قاب بندی در محل نصب جعبه آتش نشانی W-MI-A10
40 جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (مقطع) W-MI-A11
41 جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (پلان) W-MI-A12
42 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان W-EB-A02
43 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه) W-EB-A03
44 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه) W-EB-A04
45 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه) W-EB-A05
46 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه) W-EB-A06
47 جزئیات قاب بندی و تقویت بازشوی در W-DI-A01
48 جزئیات نصب چهارچوب در (W111) W-DI-A02
49 جزئیات نصب چهارچوب در (W112) W-DI-A03
50 جزئیات نصب چهارچوب در (W115) W-DI-A04
51 اتصال دیوار W115 به دیوار راهرو در محل دو اتاق مجاور W-DI-A05
52 جزئیات نصب دریچه بازدید W-MI-A13
53 جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشی کاری شده W-MI-A14
54 جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (نما) W-MI-A15
55 جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (مقطع) W-MI-A16
56 جزئیات قاب بندی بازشوی تهویه در دیوار W-MI-A17
57 دیوار قوس دار (اجرا به روش خشک) W-D-A01
58 قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی W-D-A02
59 کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه کاغذ) W-D-A03
60 کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه W-D-A04
61 کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش دو لایه W-D-A05
62 جزئیات اجرایی دیوارک W-D-A06
63 دیوار جداکننده با سازه امگا (دارای کد حریق) W-OM-A01
64 دیوار جداکننده با سازه امگا W-OM-A02
65 اتصال کشویی دیوار به ساختار بنایی جانبی W-W-A01
ردیف توضیح فایل DWG PDF
دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه بدون سازه
1 اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611 (با بتونه درزگیر) W611-01
2 اتصال دیوار پوششی W611 به دیوار زمینه W611-02
3 اتصال دیوار پوششی W611 به کف W611-03
4 درزگیری دیوار پوششی W611 W611-04
5 اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611(با پرلفیکس) W611-05
6 اتصال دیوار پوششی W611 به سقف کاذب W611-06
7 پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W611 W611-07
8 اتصال گوشه 135 درجه با دیوار پوششی W611 W611-08
9 درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک W611 W611-09
10 درز انقطاع کشویی W611 W611-10
11 اتصال دیوار پوششی W631 به سقف اصلی W631-01
12 اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار زمینه W631-02
13 اتصال دیوار پوششی W631 به کف W631-03
14 درزگیری دیوار پوششی W631 W631-04
15 اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار جداکننده W631-05
16 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W631 W631-06
17 اتصال نازک کاری سقف به دیوار پوششی W624 W624-01
18 اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار زمینه W624-02
19 اتصال دیوار پوششی W624 به کف W624-03
20 درزگیری دیوار پوششی W624 W624-04
21 اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار جداکننده W624-05
22 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W624 W624-06
23 اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W624 W624-07
24 پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجره W611 W611-O01
25 پوشش کاری دور پنجره W611 W611-O02
دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه با سازه
26 اتصال دیوار پوششی W623 به سقف W623-01
27 اتصال دیوار پوششی W623 به دیوار زمینه W623-02
28 اتصال دیوار پوششی W623 به کف W623-03
29 اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W623 W623-04
30 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W623 W623-05
31 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با مهار جمع شونده W623-06
32 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با پیچ W623-07
33 پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W623 W623-08
34 پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623 W623-09
35 پوشش کاری دور کانال تهویه با دیوار پوششی W623 W623-10
36 پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623-2 W623-11
37 جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623 W623-O01
38 پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623 W623-O02
39 پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W611 W623-O03
40 پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W624 W623-O04
41 جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623 (2) W623-O05
42 پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623 (2) W623-O06
43 درز انقطاع کشویی لغزان دیوار پوششی W623 W623-EJ
دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه
45 اتصال دیوار پوششی W625 به سقف W625-01
46 درز افقی دیوار پوششی W625 W625-02
47 اتصال دیوار پوششی W625 به کف W625-03
48 اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W625 W625-04
49 اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W625 W625-05
50 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با مهار جمع شونده) W625-06
51 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با پیچ) W625-07
52 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W625 W625-08
53 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W625 W625-EJ
54 پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W625 W625-O01
55 جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W625 W625-O02
56 پوشش کاری دور پنجره W625 در مجاورت ساختار W611 W625-O03
57 اتصال دیوار پوششی W626 به سقف W626-01
58 درز افقی دیوار پوششی W626 W626-02
59 اتصال دیوار پوششی W626 به کف W626-03
60 اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W626 W626-04
61 اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W626 W626-05
62 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با مهار جمع شونده) W626-06
63 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با پیچ) W626-07
64 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W626 W626-08
65 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W626 W626-EJ
66 پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W626 W626-O01
67 جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W626 W626-O02
68 پوشش کاری دور پنجره W626 در مجاورت ساختار W624 W626-O03
69 اتصال دیوار پوششی W628a به سقف W628a-01
70 درز افقی دیوار پوششی W628a W628a-02
71 اتصال دیوار پوششی W628a به کف W628a-03
72 اتصال دیوار پوششی W628a به دیوار بنایی جانبی W628a-04
73 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628a W628a-05
74 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628a W628a-06
75 اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (5/12×2) W628b-01
76 درز افقی دیوار پوششی W628b (5/12×2) W628b-02
77 اتصال دیوار پوششی W628b به کف(5/12×2) W628b-03
78 اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (5/12×2) W628b-04
79 درز قائم دیوار پوششی W628b (5/12×2) W628b-05
80 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (5/12×2) W628b-06
81 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (5/12×2) W628b-07
82 اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (25×2) W628b-08
83 درز افقی دیوار پوششی W628b (25×2) W628b-09
84 اتصال دیوار پوششی W628b به کف (25×2) W628b-10
85 اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (12×2) W628b-11
86 درز قائم دیوار پوششی W628b (25×2) W628b-12
87 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (25×2) W628b-13
88 نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (25×2) W628b-14
89 اتصال دیوار پوششی W629 به سقف (F30) W629-01
90 اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F30) W629-02
91 درز قائم دیوار پوششی W629 (F30) W629-03
92 درز افقی دیوار پوششی W629 (F60) W629-04
93 اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F60) W629-05
94 درز قائم دیوار پوششی W629 (F60) W629-06
95 اتصال دیوار پوششی W629 به کف (F90) W629-07
96 اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F90) W629-08
97 درز قائم دیوار پوششی W629 به سقف (F90) W629-09
98 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W629 (F90) W629-10
99 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W629 W629-11
100 اتصال دیوار پوششی W630 به سقف (F30) W630-01
101 اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F30) W630-02
102 درز قائم دیوار پوششی W630 (F30) W630-03
103 درز افقی دیوار پوششی W630 (F60) W630-04
104 اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F60) W630-05
105 درز قائم دیوار پوششی W630 (F60) W630-06
106 اتصال دیوار پوششی W630 به کف (F90) W630-07
107 اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F90) W630-08
108 درز قائم دیوار پوششی W630 به سقف (F90) W630-09
109 درز افقی دیوار پوششی W630 (F90) W630-10
110 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W630 W630-11