توسعه و تولید مصالح ساختمان

یزد

عاملیت : گچ پلیمری | با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای سعیداخوان دستمالچی

نشانی : یزد-بلوار جمهوری اسلامی-روبه روی بیمارستان افشار

شماره تماس : 03535238801 - 03535255552

شماره فکس : 03535238801 داخلی 7

پست الکترونیکی : purchase@pbmshop.ir