گروه ساختمانی سامه

کردستان

عاملیت : با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای زارعی

نشانی : سنندج - شهرک بهاران - 2/17

شماره تماس : 087-33235471