آقای احمد صادقی نژاد

بوشهر

عاملیت : بتونه

نام نماینده : آقای احمد صادقی نژاد

نشانی : بوشهر- خیابان امام خمینی - مقابل استانداری

شماره تماس : 07733535737