آقای احمد پیشه آبادی

هرمزگان

عاملیت : محصولات سنتی

نام نماینده : آقای احمد پیشه آبادی

نشانی : بندرعباس-چهارراه خواجو-مصالح فروشی هجرت کدپستی 7913849738

شماره تماس : 07632239679