پی چینه راه پارس

یزد

عاملیت : محصولات سنتی

نام نماینده : حبیب شریف

نشانی : ابرکوه-صفاییه-بلوار امام –روبروی بلوار معلم

شماره تماس : 03532829069

پست الکترونیکی : PeyChineRah@yahoo.com