آقای پرسا

کیش, هرمزگان

عاملیت : با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای پرسا

نشانی : جزیره کیش- میدان هرمز -بلوار حریره- خیابان اخوان صالح- پروژه کرانه 1

شماره تماس : 076-444454107