آقای رشیدزاده

فارس

عاملیت : با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای رشیدزاده

نشانی : شیراز- خیابان شوریده شیرازی- کوچه -10 پلاک -15 واحد 1

شماره تماس : 071-32361521