فرا معماری یزد

یزد

عاملیت : گچ پلیمری | با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای دادپور

نشانی : یزد- صفائیه- کوچه شماره 1 میردادماد- خیابان استاد احمد آرام-طبقه اول

شماره تماس : 8256898 0353

شماره فکس : 8256898 0353 داخلی 5

پست الکترونیکی : faramemari@yahoo.com