آقای خداکرمی

فارس

عاملیت : با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای خداکرمی

نشانی : شیراز- خیابان معالی آباد - ساختمان آرین - نبش خیابان بهاران - طبقه3 - واحد 5

شماره تماس : 071-36385038