آقای صدوقی

خراسان رضوی

عاملیت : با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای صدوقی

نشانی : مشهد - بلوار نامجو - امید 10 - پلاک 176

شماره تماس : 058-38459390