آقای ارس احمدی

کیش, هرمزگان

عاملیت : با گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : آقای ارس احمدی

نشانی : جزیره کیش- صدف- فاز 2 - برج سینا - طبقه 2 - واحد 2210