کران زرین فلات آرنا

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش | گچ پلیمری | محصولات سنتی | گواهینامه اجرای گچ پلیمری

نام نماینده : شهرام برنافر

نشانی : مشهد-بلوار وکیل آباد-صیاد شیرازی 35-پلاک 480-واحد1- کدپستی: 9179913111

شماره تماس : 05135240690

پست الکترونیکی : shahrambornafar@gmail.com