محمد فرید یونسی

کردستان

عاملیت : گچ پلیمری

نام نماینده : محمد فرید یونسی

نشانی : سنندج، خیابان کشاورز، روبه روی مخابرات ،دفتر دکورسازان خیام ،شماره 52 کدپستی: 6613813847

شماره تماس : 08733231587

پست الکترونیکی : Decorsazan_khayam@yahoo.com