زهرا امیری(میرآخوری)

تهران

نشانی : پیشوا-ورامین، خیابان قیام،میدان پلیس مصالح فروشی میرآخوری کدپستی 3381633464

شماره تماس : 36724760

شماره فکس : 36721082