در ﺳﯿﺴﺘﻢ Kplus دو ﮔﺮوه دﯾﻮار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻮار ﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

دﯾﻮار‌ﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎده ، دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ، دﯾﻮار ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻮﺗﯽ و دﯾﻮار ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻧﻮع دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه و ﺑﺪون ﺳﺎزه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮار ﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه وﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ