با توجه به یکسان بودن مقاومت خمشی طولی و عرضی پنلهای سیمانی نصب این صفحات بصورت افقی یا عمودی مجاز می‌باشد. اﺟﺮای اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ، ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﯾﺎ اﻧﺪود آﻣﺎده ﻣﺼﺮف Q4 Finish روی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮی lمحصول ﺑﺮ آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.