ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺮ‌روی دﯾﻮارﻫﺎی Kplus ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺒﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ، ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی18183  DIN و4103  DIN ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻧﺼﺐ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ، ﻗﻔﺴﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ادوات ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی Kplus ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﺼﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل، ﺑﺮاﺳﺎس رده ﺑﺎرﮔﺬاری و ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد . ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ Kplus اﯾﺮان ﺻﻔﺤﻪ40 ﺗﺎ43 یا دفترچه راهنمای نصب بار برروی ساختارهای Kplus ایران، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.