دلایل مختلفی مثل :
عدم استفاده از نوار درزگیرKplus جهت مسلح کردن محل درز
عدم رعایت فاصله حداکثر 2 میلی متر درز بین پانل ها
عدم رعایت فاصله پیچ ها در نصب پانل ها
عدم اجرای صحیح زیر سازی فلزی
عدم رعایت کردن مراحل بتونه کاری و درست عمل نیاوردن بتونه درزگیر(طرح اختلاط) در به وجود آمدن ترک موثر می باشند.