بتونه سنتی به دلیل وجود اختلاف در ترکیبات شیمیایی با بتونه درزگیر Kplus یا ماستیک، به سطح پانل ها یا درز آنها نمی چسبد و از محل خود جدا می شود.