ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد . دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺮارﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺻﻔﺤﺎت، اﻧﺪازه اﺳﺘﺎدﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺧﻮاص ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ، در ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﻮار ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ارزش ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺠﺎز دﯾﻮار، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر، از ﻣﺒﺤﺚ19 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی Kplus ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.