ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﺐ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﺟﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ Kplus و ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﻻﯾﻪ آب ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون محل ﭼﺎپ ﻟﻮﮔﻮ( اﺟﺎزه ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮار را ﻧﺪاده و از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﻮر داده و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻫﺪاﯾﺖ و زﻫﮑﺶ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. اﺟﺮای اﯾﻦ ﻻﯾﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ دارﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ، ﻟﺰوم اﺟﺮای اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ Kplus اﯾﺮان، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد. در اﻗﻠﯿﻤﻬﺎی ﮔﺮم و ﺷﺮﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر(بجای استفاده از این لایه، اجرای لایه بخاربند(مشمع ضخیم پلی اتیلن)در وجه بیرونی پیشنهاد می‌گردد.