ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ روی دﯾﻮار سیمانی داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ و ﭼﺴﺐ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﮑﻪ وزن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ از 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده و اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 60*60 ﺳﺎﻧﺘﻤﯿﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﯾﺎ وزن آن ﻓﺮا ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮای زﯾﺮ ﺳﺎزی ﻓﻠﺰی کمکی یا کاهش فواصل استادها ﺿﺮورت دارد