در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی اداری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻞ ﺻﻮﺗﯽ در ﺳﻘﻒ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ، دراﻣﺘﺪاد دﯾﻮارﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﺪ ( ﺳﺎزه و ﭘﺎﻧﻞ) اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺟﺎذب ﺻﻮت در ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﯾﯽ دو ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﻗﻄﻊ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻫﺮ دو اﺗﺎق اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد و ﭘﻨﻞ ﺳﻘﻒ Kplus در ﻣﺤﻞ دﯾﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه دو اﺗﺎق ﮐﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن اﺳﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه و ﭘﻞ ﺻﻮﺗﯽ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ “ﺳﻘﻔﻬﺎی ﮐﺎذب Kplus اﯾﺮان” رﺟﻮع ﺷﻮد.