در فضاهایی که رطوبت محیط زیاد است و یا شرایط آب ریزی مداوم وجود دارد، استفاده از یک لایه صفحه سیمانی  با ضخامت 5/12میلیمتر با استادگذاری به فواصل 60 سانتیمتر الزامی است .