در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺒﮏ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی روﮐﺶPVC و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖMR ﻧﺒﺎﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﯾﺮا درز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر رﻃﻮﺑﺖ و تعریق در ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻘﻒ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.