در ﺻﻮرت آب ﺑﻨﺪ ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ آب اﻧﺠﺎم کلیه مراحل تعریف شده درزگیری بدون نیاز به پوشش کاری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ