نا ترازی دیوار زمینه نباید بیش از 4 سانتی متر باشد.