وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت و دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ، ﻓﻀﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ و ﻋﺒﻮر ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﯿﺎرزﻧﯽ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ و دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ و دﻓﻦ ﻧﺸﺪن آن در داﺧﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، ﺑﺮ روی دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺼﺐ و دارای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻢ، ادوات ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی ﺑﺮق و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ روی دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺑﺮ روی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.