در دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ؛ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن آن و زﯾﺮﺳﺎزی ﻓﻠﺰی دارای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اﺳﺖ. در دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ، ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻧﺎﺗﺮازی ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از4 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪون ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ، اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.