ﭼﻬﺎرﭼﻮب در و ﭘﻨﺠﺮه و ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺮق ﺗﻮﮐﺎر، ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزﺷﻮ، ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻣﺸﺮوح در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه Kplus ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﮑﺎم، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺠﺎور. اﺟﺰای اﻓﻘﯽ ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ را (ﺳﺎزهUD28 ﯾﺎ L25) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻄﯽ درون ﺑﺎزﺷﻮ ﮐﻪ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪاره ﻗﺮار دارد ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ﺑﺪون ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺧﻤﯿﺮ ﭘﺮﻟﻔﯿﮑﺲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ آزاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮ ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎزی ﻓﻠﺰی در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ، اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﺑﺎزﺷﻮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. روش اﺟﺮای ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮی ﭘﻨﺠﺮه، ﻣﺸﺎﺑﻪ روش اﺟﺮای ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺮق ﺗﻮﮐﺎر اﺳﺖ.