در دﯾﻮار‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ واﺣﺪ‌ﻫﺎ و ﻓﻀﺎ‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎع اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻻﯾﻪ ﭘﺎﻧﻞ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎ اﺟﺮای دو ردﯾﻒ زﯾﺮ ﺳﺎزی ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ در دﯾﻮار، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم ﺑﯿﻦ دو ردﯾﻒ ﻗﺎب ﻓﻠﺰی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد . ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﺖ ﭼﺴﺐ دار ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ50 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺎد‌ﻫﺎی ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺳﺎزه ﺿﺮوری ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ردﯾﻒ ﺳﺎزه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻓﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .(دﯾﻮار W115)