ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻣﺮﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن درزﮔﯿﺮی ﮐﻨﺞ داﺧﻠﯽ‌ای ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دارد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﯾﮏ دﯾﻮار و ﯾﮏ ﺳﻘﻒ Kplus)، از ﻧﻮار درزﮔﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی درزﮔﯿﺮی وآﻣﺎده ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ ﺷﺮﮐﺖ Kplus ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای درزﮔﯿﺮی ﮐﻨﺞ داﺧﻠﯽ ای ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﮏ و ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد، (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﯾﮏ دﯾﻮار Kplus ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎﯾﯽ؛ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ Kplus ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﻨﺎﯾﯽ)، از ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه  (Trenn-fix) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ، ﻧﻮار ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ ﺑﺮ روی ﺳﺎزه ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت درزﮔﯿﺮی و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺘﻮﻧﻪ، اﺿﺎﻓﺎت آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻎ ﺑﺮش ﺟﺪا ﻣﯽ‌ﺷﻮد

در ﻣﻮاردی ﺧﺎص ﻣﯽ‌ﺗﻮان از اﺗﺼﺎل ﻟﻐﺰان در ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد،ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ Kplus اﯾﺮان اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.