ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ دارای اﺑﻌﺎد60*60 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ از ﻧﻮع ﮔﭽﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ Kplus ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﭽﯽ در دو ﻧﻮع ﺳﺎده (ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮاص ﺻﻮﺗﯽ) و (آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺟﺎذب ﺻﻮت) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎی آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﻏﺎﻟﺒﺎ در فضاهایی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ، آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ در رده ﻫﺎی ﺟﺬب ﺻﻮت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.