خیر ، در هنگام نصب صفحات باید دقت شود که فاصله بین صفحات حداکثر 3 -2 میلی متر باشد که به توان به وسیله نوار و بتونه درزگیر Kplus ، بین آنها را طبق قاعده پر کرد زیرا اصولا ترک هایی که در سطوح به وجود می آیند در محل درز بین صفحات می باشند لذا در این گونه موارد اصلاح زیر سازی فلزی قویا توصیه می شود.