ﺑﻠﻪ، در ﺳﯿﺴﺘﻢ Kplus اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار سیمانی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮوژه ﻣﯽ‌ﺗﻮان روی ﺳﻄﻮح، رﻧﮓ ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ دارﻣﻌﺪﻧﯽ و یا قطعات کاشی و سرامیک و آجر با ضوابط و وزن مشخص توسط چسب کاشی Kplus اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.