ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن، اﻧﺪازه اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺳﻔﺎرش ﺳﺎزه اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ ﺑﺮش اﺳﺘﺎد ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل دﻟﺨﻮاه راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎدﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه، اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ذﮐﺮ ﺷﺪه در راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮار ﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه Kplus اﯾﺮان )ﺻﻔﺤﻪ28 ( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، از ﭘﺎﻧﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، اﺗﺼﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺮچ و ﭘﯿﭻ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزه ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺼﯿﺮ ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.