پس از اجرای ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰی،  بهتر است ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد اﺟﺮای ﻻﯾﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﭘﯿﺶ از رنگ آمیزی اﻟﺰامی است.