بدلیل عدم امکان کنترل دمای محیط خارجی به هیچ عنوان نمی توان در فضاهای باز از پانل MR استفاده نمود.