خیر، باید از پیچ مخصوص  که در دونوع SN و سرمته SB جهت اتصال صفحات مسلح سیمانی  به انواع زیرسازی های مرسوم استفاده شود.