خیر، سطح پوشش یافته با اندود ساتن سمنت حتما باید رنگ آمیزی شود.