ﺧﯿﺮ  ﭼﻮن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽKplus ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف می‌باشد و اﺟﺮای ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎرﻣﻮرﯾﺖ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا روی اﻧﺪود اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎرﻣﻮرﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺢ، اﺟﺮا ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.