خیر ، صفحات سیمانی  باید برروی زیر سازی فلزی و ساختار مورد تائید واحد پشتیبانی فنی شرکت Kplus ایران ، اجرا شوند .