بله ، سیستم های Kplus در ایران دارای تائیدیه فنی از تاریخ 1390/3/7 طی گواهی شماره 90 – 8 – 2092 از وزارت مسکن و شهرسازی ( مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) می باشد.