ﺑﻠﻪ ، ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر (ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻟﺮزش ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن( اﺳﺘﺎدﻫﺎ) در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻂ (راﻧﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد) ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﻧﺪ. راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ، در ﮐﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎد اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﺼﺐ، راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻗﺪری ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ در راﻧﺮﻫﺎی ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮچ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، اﺗﺼﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭽﻬﺎی اﺗﺼﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزی ﻓﻠﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای درب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺶ از25  و ﮐﻤﺘﺮ از50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻘﻄﺎع ﻗﻮﻃﯽ ﺷﺪه (ﺑﺎﮐﺲ) ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎزﺷﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ از ﭼﻮب ﭼﻬﺎرﺗﺮاش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﭼﺎرﭼﻮب در ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺎد، راﻧﺮ و ﭼﺎرﺗﺮاش ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. (ﭼﺎرﺗﺮاش ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ و از ﭼﻮب ﺑﺪون اﻋﻮﺟﺎع انتخاب ﮔﺮدد).

ﺑﺮای اﺟﺮای درب ﻫﺎی ﺑﺎ وزن و اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف، ﺳﺎزه ﮐﺸﯽ ﻓﻮﻻدی و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺎزه ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎر درب ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ دﯾﻮار Kplus در ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد، (در واﻗﻊ، ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮار Kplus ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ).

برای درهای با وزن بالاتر از ۲۵ کیلوگرم و ابعاد نامتعارف، علاوه بر اجرای سازه کشی فولادی، می‌توان از پروفیل های UA نیز استفاده نمود. (بری اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای دیوار های جداکننده صفحه ۶۶ مراجعه فرمائید.)