بارهای سبک (نظیر ساعت و قاب عکس) را می‌توان مستقیما و در هر نقطه ای بر روی صفحات نصب نمود. بارهای سنگین (نظیر قفسه آشپزخانه و جعبه آتش نشانی و تابلوی برق روکار) باید توسط عوامل اتصال مناسب به دیوار زمینه متصل شوند. عوامل اتصال مذکور باید از خمیر بین پنل و دیوار زمینه عبور کرده و به میزان کافی در دیوار زمینه نفوذ کنند. اجرای بارهای گسترده مانند کاشی کاری بر روی دیوار فوق مجار نمی‌باشد.