ﺑﻠﻪ ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻮاع ﻗﻮس و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از روش ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﮐﺎذب ﺷﺮﮐﺖ Kplus اﯾﺮان ﺻﻔﺤﻪ42 ﺗﺎ59 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.