کاواک شارسازه کویر

قم

عاملیت : گواهینامه اجرایی

نام نماینده : آقای لاجوردی