پویا ساخت یزد

یزد

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای حاجی دانایی

نشانی : یزد- خیابان مطهری- روبه روی اداره کل مالیاتی( ساختمان ارزش افزوده) پلاک 977

شماره تماس : 3-03535243432

شماره فکس : 03535241740

وبسایت : www.pouya-sakht.com

پست الکترونیکی : pouya.sakht@gmail.com

توضیحات : pouyasakht@yahoo.com